WhatsApp

+44 7379304453

+48 737 372 803 

karo@karo-tashi.com

©2020 by Mindfulness  Karo Tashi.